Evidensgrunnlag​

Barneovervekt - hvor stort er problemet?

Forekomsten av overvekt blant barn og unge har steget markant de siste 60 årene. I dag kjemper en femtedel av alle danske skolebarn med overvekt, og ca. 4 % lider av svær overvekt. I kjølevannet av overvekt følger mange komplikasjoner – både kroppslige, psykiske og sosiale.

Barn og unge med overvekt har en livskvalitet som er på linje med barn og unge i behandling for kreft. Utover en voldsom sosial stigmatisering, medfører overvekt en rekke endringer i kroppen, som øker sykeligheten og medfører en tidligere død. For eksempel har 50 % av barn og unge som starter behandling i enheten begynnende eller et reelt forhøyet blodtrykk, samt pusteproblemer under søvn, 31 % har fettlever, 27 % har et forhøyet kolesteroltall, 50 % har søvnapnø og 14 % har forstadier til sukkersyke. Dette avspeiler tydelig alvorligheten av denne omfattende og komplekse sykdommen. I voksen alder er det nå flere enn 1000 peer reviewed studier som viser en tydelig sammenheng mellom utvikling av overvekt og 25 forskjellige kreftsykdommer. Man har funnet ut at svær overvekt er ansvarlig for 9 % av alle kreftsykdommer, 35 % av alle hjerte – og karsykdommer, samt 85 % av tilfellene med type 2 diabetes. 

WHO deklarerte svær overvekt som en sykdom i 1948. Den Amerikanske Legeforening deklarerte den 18. juni 2013 svær overvekt for en sykdom, og den Kanadiske Legeforening fulgte etter den 9. oktober 2015. Det europeiske ekspertråd (Childhood Obesity Task Force under European Association for the Study of Obesity (EASO)) anbefalte i 2015 at svær overvekt skulle anerkjennes som en kronisk sykdom, noe som nå også er tilnærmingen i de nye danske pediatriske anbefalinger for behandling av barn og unge med overvekt.

UNICEF har direkte og kraftig kritisert alle land som har underskrevet Barnekonvensjonen for ikke å yte en tilstrekkelig innsats på området omkring barn og unge med overvekt.

Svær overvekt er således en av de største truslene mot folkehelsen i det 21. århundre.

Enheden for Overvægtige Børn og Unge

Enheten er en behandlingsklinikk for barn og unge med overvekt, som ble grunnlagt i 2008 av forskningsansvarlig overlege i barnesykdommer, forskningslektor, PhD Jens-Christian Holm på barneavdelingen, Holbæk Sykehus. Enheten fokuserer på å effektivt behandle overvekt og dets relaterte komplikasjoner hos barn og unge, samt på å belyse de medisinske, psykiske og sosiale konsekvensene av denne sykdommen.

Enhetene kan vise til etablerte behandlingsresultater, som fremheves internasjonalt, og som gir håp for denne ekstremt utsatte gruppe av barn og unge i fremtiden

Enhetens behandlingsprinsipper

Behandlingsmetoden bygger på en familiefokusert, tverrfaglig behandling med et team av leger, sykepleiere, ernæringseksperter, sosialrådgivere og psykologer. Det er en profesjonell behandlingsmetode som støtter, lærer og hjelper pasientene med å ta ansvar gjennom en nyutviklet og pedagogisk tilgang, som betrakter overvekt som en kronisk sykdom basert på en livslang fysiologisk regulering av fettmassen.

Behandlingen består av livsstilsendringer som er konkretisert i form av en behandlingsplan med 15-30 punkter som blir skreddersydd til det enkelte barn og barnets familie, og som iverksettes fra behandlingsstart. Gjennomsnittlig brukes det 4,5 timer årlig per barn, og på nåværende tidspunkt har over 4200 barn og unge med overvekt fulgt behandlingen i enheten. Den nye pedagogikk er i seg selv et paradigmeskifte, og tar et oppgjør med mange tradisjonelle behandlingspedagogikker, f.eks. mener Dr Holm at en tankegang basert på motivasjon er med på å ødelegge pasientene. Dette skyldes at tanker om motivasjon ender med å gi pasienten skylden, noe som ikke er rimelig når man forstår at overvekt er en sykdom (hvor behandleren har behandlingsansvaret som med alle andre kroniske sykdommer), samt når man forstår at fettmassen forsvares og bevares aktivt. I denne grunnforståelsen er et tankefokus på motivasjon et falskt grunnlag som er med på å villede pasienten.

Enestående behandlingsresultater

65-85 % av de uselekterte barn som behandles i enheten, reduserer deres grad av overvekt etter ett års behandling, uansett kjønn, alder, sosial klasse, grad av overvekt, genetisk risikoscore, og relativt få dropper ut av behandlingen. Enhetens behandlingsprinsipper er dessuten integrert i åtte kommunale behandlingsklinikker i Danmark og på Hillerød barneavdeling, hvor vekttap ses hos henholdsvis 80 % og 75 %. Utover dette forbedrer behandlingen kolesteroltall, fettlever, blodtrykk, søvnapnø og livskvalitet, samt at den reduserer foreldrenes grad av overvekt.

Den siste langtidsundersøkelsen viser at vekttapet vedlikeholdes etter fire års behandling, noe som er enestående i en internasjonal sammenheng. De siste år er modellen blitt utbredt til mer enn 65 kommunale tilbud over hele landet.

Unik database og biobank

Enhetens styrke er en bred og systematisk datainnsamling, som har funnet sted siden 2008 og som fortsetter løpende.

Data omfatter relevante opplysninger om barnene og de unges matvaner, fysisk aktivitets – og inaktivitetsnivå, fysisk og psykisk utvikling og nåværende tilstand, samt biologiske prøver av blod, urin, spytt og avføring, som oppbevares i Den Danske Biobank for Overvægtige Børn. Utover dette suppleres det med helkroppsskanning (DXA-skanning) til bestemmelse av fett – og muskelprosent, samt MR-skanning til å bestemme mengde av fett i underhud, lever og muskler.

I databasen er det samlet inn mer enn 1400 forskjellige enkelt-informasjoner per barn på 3685 friske kontrollbarn (hvorav størstedelen har normal vekt) og over 3000 overvektige barn og unge i behandling for overvekt.

Forskning er veien til bedre behandling

Den omfattende datainnsamlingen danner allerede grunnlaget for en lang rekke forskningsaktiviteter, som inkluderer post.docs, ph.d. – og forskningsstudenter, samt øvrige forskningsmedarbeidere, som arbeider tett sammen med behandlingsdelen. Enheten mottok i slutten av 2011, i samarbeid med Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet, to større bevilgninger fra "Innovationsfonden" til de internasjonale konsonsortieprosjektene TARGET og BIOCHILD. Gjennom disse konsortieprosjektene undersøkes arvematerialets betydning for overvekt i barnealderen. De har ført til at vi har identifisert tre nye genvarianter som forklarer utviklingen av overvekt hos barn og unge, samt publisert en studie i Nature, som belyser sammenhengen mellom 60 genvariasjoner og fødselsvekt – en sammenheng som overstiger tidligere kjente risikofaktorers påvirkning av fødselsvekten med innflytelse på hjerte - og karsykdommer og sukkersyke i voksen alder. Ytterligere har undersøkelser av tarmbakterier belyst, at fecestransplantasjon fra barn med overvekt til kimfrie mus, også overfører fenotypen for svær overvekt til mus.

Utover dette arbeider enheten allerede med en lang rekke prosjekter vedrørende følgesykdommer til overvekt, samt den pedagogikken som brukes i enheten. En pedagogikk som i seg selv vurderes til å bli et helsepedagogisk paradigmeskifte.

Perspektiv

Overvekt er ikke lenger bare en individuell problemstilling. Vi må som samfunn ta ansvar for overvekt, på samme måte som vi gjør med andre kroniske sykdommer. Dette oppfordrer til et paradigmeskifte, sånn at svær overvekt anses og behandles på linje med andre kroniske sykdommer som astma, sukkersyke og kreft.

Utvalgte vitenskapelige artikler​ fra Dr Holm

Følgetilstander hos barn og unge med svær overvekt

27% har for mye fett i blodet (bilag 1)

31% har fettlever og 66% har for mye fett i musklene (bilag 2, bilag 3, bilag 4 og bilag 5)

50% har forhøyet blodtrykk (bilag 6 og bilag 7)

10,4% har subklinisk påvirkning av stoffskiftehormoner (bilag 8)

16,5% har mangel på D-vitamin (bilag 9)

Behandling i primærsektoren med følgende effekter

74% av pasientene oppnår vekttap (bilag 10)

Forbedring av livskvalitet (bilag 11)

Reduksjon av blodtrykk (bilag 12)

Behandling i sekundærsektoren med følgende effekter

69% og 75% oppnår vekttap (bilag 13 og bilag 14)

Reduksjon i kolesteroler (bilag 15)

Reduksjon i blodtrykk (bilag 16 og bilag 17)

Reduksjon av fettlever og muskelfett (bilag 18)

Forbedring av livskvalitet (bilag 19)

Reduksjon av foreldrenes vekt (bilag 20)

Forbedring hos 9/10 i kolesteroler/overvektsgrad/kropssammensetning (bilag 21)

Samme behandlingsrespons uansett familiær disposisjon til overvektsrelaterte sykdommer (bilag 22)

Samme behandlingsrespons uansett påvirkning av sukkerstoffskiftet (bilag 23)

Samme behandlingsrespons uansett 15 alminnelig forekommende gener der har betydning for utvikling av overvekt (bilag 24)

Danske anbefalinger som bygger på Enheden for Overvægtige Børn og Unge sine prinsipper og metoder (bilag 25)

Medisin til børn og unge med svær overvekt

Pasienter med MC4R-mutationer som er vanskelige å behandle kan behandles med medisin (bilag 26)

Manglende konsistens i dosering av medisin til barn og unge med overvekt (bilag 27)​

Genetiske aspekter ved svær overvekt

3 nye gener der forklarer overvekt hos barn og unge (bilag 28)

Genetisk risiko score beskriver insulinfølsomhet, metabolske problemstillinger og endret fettfordeling (bilag 29)

Genetik og stoffskiftehormoner (bilag 30)

Gener med innflytelse på fødselsvekt og relasjon til hjerte- og karsykdommer i voksen alder (bilag 31)

Gener påvirker fødselsvekten og relasjon til utviklingen av sykdom i voksen alder (bilag 32)

Graviditet og tidlig vækst

Påvirkning av fostervekt og svangerskapslengde (bilag 33)

Overvektsrelaterte markører for svangerskapsdiabetes (bilag 34)

Sammenheng mellom fødselsvekt og overvektsgrad samt kropssammensetning hos barn og unge med svær overvekt (bilag 35 og bilag 36)

Andre effekter af overvægt

Tarmbakterier har innflytelse på utvikling av overvektsgrad (bilag 37)

Fysisk aktivitet hos barn og unge med overvekt (bilag 38)

Undersøkelse av sansespesifikk metthetsfølelse (bilag 39)

Markører for overvekt i barnealderen

Referanseverdier for markører for overvekt og relatert sykdom i blodet (bilag 40, bilag 41 og bilag 42)

Endringer i markører for overvekt og relatert sykdom under behandling (bilag 43, bilag 44, bilag 45 og bilag 46)

Relasjon mellem forhøyet blodsukker og følgetilstander av overvekt (bilag 47 og bilag 48)

Angående overvekt som sykdom og mangelen på tilbud til de mange barn og unge med overvekt

Forlag om å deklarere svær overvekt for en kronisk sykdom i Europa (bilag 49)

Mangel på tilgjengelige behandlingstilbud i Danmark (bilag 50)

Forslag om nye diagnosekriterier for svær overvekt (bilag 51)

Behandling og etikk

Etikken i behandling av barn og unge med svær overvekt (bilag 52)

Kontakt

Dr Holm
Kalundborgvej 114

4300 Holbæk​

Tlf. +45 61469960

Email contact@drholmcourses.com 

​Dr Holm

omfatter

Dr Holm
CVR 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR 39247488

Dr Holm App ApS
CVR 38974211