Evidensgrunnlag​

Barneovervekt - hvor stort er problemet?

Forekomsten av overvekt blant barn og unge har steget markant de siste 60 årene. I dag kjemper en femtedel av alle danske skolebarn med overvekt, og ca. 4 % lider av svær overvekt. I kjølevannet av overvekt følger mange komplikasjoner – både kroppslige, psykiske og sosiale.

Barn og unge med overvekt har en livskvalitet som er på linje med barn og unge i behandling for kreft. Utover en voldsom sosial stigmatisering, medfører overvekt en rekke endringer i kroppen, som øker sykeligheten og medfører en tidligere død. For eksempel har 50 % av barn og unge som starter behandling i enheten begynnende eller et reelt forhøyet blodtrykk, samt pusteproblemer under søvn, 31 % har fettlever, 27 % har et forhøyet kolesteroltall, 50 % har søvnapnø og 14 % har forstadier til sukkersyke. Dette avspeiler tydelig alvorligheten av denne omfattende og komplekse sykdommen. I voksen alder er det nå flere enn 1000 peer reviewed studier som viser en tydelig sammenheng mellom utvikling av overvekt og 25 forskjellige kreftsykdommer. Man har funnet ut at svær overvekt er ansvarlig for 9 % av alle kreftsykdommer, 35 % av alle hjerte – og karsykdommer, samt 85 % av tilfellene med type 2 diabetes.

WHO deklarerte svær overvekt som en sykdom i 1948. Den Amerikanske Legeforening deklarerte den 18. juni 2013 svær overvekt for en sykdom, og den Kanadiske Legeforening fulgte etter den 9. oktober 2015. Det europeiske ekspertråd (Childhood Obesity Task Force under European Association for the Study of Obesity (EASO)) anbefalte i 2015 at svær overvekt skulle anerkjennes som en kronisk sykdom, noe som nå også er tilnærmingen i de nye danske pediatriske anbefalinger for behandling av barn og unge med overvekt.

UNICEF har direkte og kraftig kritisert alle land som har underskrevet Barnekonvensjonen for ikke å yte en tilstrekkelig innsats på området omkring barn og unge med overvekt.

Svær overvekt er således en av de største truslene mot folkehelsen i det 21. århundre.

Enheden for Overvægtige Børn og Unge

Enheten er en behandlingsklinikk for barn og unge med overvekt, som ble grunnlagt i 2008 av forskningsansvarlig overlege i barnesykdommer, forskningslektor, PhD Jens-Christian Holm på barneavdelingen, Holbæk Sykehus. Enheten fokuserer på å effektivt behandle overvekt og dets relaterte komplikasjoner hos barn og unge, samt på å belyse de medisinske, psykiske og sosiale konsekvensene av denne sykdommen.

Enhetene kan vise til etablerte behandlingsresultater, som fremheves internasjonalt, og som gir håp for denne ekstremt utsatte gruppe av barn og unge i fremtiden

Enhetens behandlingsprinsipper

Behandlingsmetoden bygger på en familiefokusert, tverrfaglig behandling med et team av leger, sykepleiere, ernæringseksperter, sosialrådgivere og psykologer. Det er en profesjonell behandlingsmetode som støtter, lærer og hjelper pasientene med å ta ansvar gjennom en nyutviklet og pedagogisk tilgang, som betrakter overvekt som en kronisk sykdom basert på en livslang fysiologisk regulering av fettmassen.

Behandlingen består av livsstilsendringer som er konkretisert i form av en behandlingsplan med 15-30 punkter som blir skreddersydd til det enkelte barn og barnets familie, og som iverksettes fra behandlingsstart. Gjennomsnittlig brukes det 4,5 timer årlig per barn, og på nåværende tidspunkt har over 4200 barn og unge med overvekt fulgt behandlingen i enheten. Den nye pedagogikk er i seg selv et paradigmeskifte, og tar et oppgjør med mange tradisjonelle behandlingspedagogikker, f.eks. mener Dr Holm at en tankegang basert på motivasjon er med på å ødelegge pasientene. Dette skyldes at tanker om motivasjon ender med å gi pasienten skylden, noe som ikke er rimelig når man forstår at overvekt er en sykdom (hvor behandleren har behandlingsansvaret som med alle andre kroniske sykdommer), samt når man forstår at fettmassen forsvares og bevares aktivt. I denne grunnforståelsen er et tankefokus på motivasjon et falskt grunnlag som er med på å villede pasienten.

Enestående behandlingsresultater

65-85 % av de uselekterte barn som behandles i enheten, reduserer deres grad av overvekt etter ett års behandling, uansett kjønn, alder, sosial klasse, grad av overvekt, genetisk risikoscore, og relativt få dropper ut av behandlingen. Enhetens behandlingsprinsipper er dessuten integrert i omtrent 70 kommunale behandlingsklinikker i Danmark samt barnavdelinger, hvor vekttap ses hos henholdsvis 80 % og 75 %. Utover dette forbedrer behandlingen kolesteroltall, fettlever, blodtrykk, søvnapnø og livskvalitet, samt at den reduserer foreldrenes grad av overvekt.

Den siste langtidsundersøkelsen viser at vekttapet vedlikeholdes etter fire års behandling, noe som er enestående i en internasjonal sammenheng. De siste år er modellen blitt utbredt til mer enn 70 kommunale tilbud over hele landet.

Unik database og biobank

Enhetens styrke er en bred og systematisk datainnsamling, som har funnet sted siden 2008 og som fortsetter løpende.

Data omfatter relevante opplysninger om barnene og de unges matvaner, fysisk aktivitets – og inaktivitetsnivå, fysisk og psykisk utvikling og nåværende tilstand, samt biologiske prøver av blod, urin, spytt og avføring, som oppbevares i Den Danske Biobank for Overvægtige Børn. Utover dette suppleres det med helkroppsskanning (DXA-skanning) til bestemmelse av fett – og muskelprosent, samt MR-skanning til å bestemme mengde av fett i underhud, lever og muskler.

I databasen er det samlet inn mer enn 1400 forskjellige enkelt-informasjoner per barn på 3685 friske kontrollbarn (hvorav størstedelen har normal vekt) og over 4200 overvektige barn og unge i behandling for overvekt.

Forskning er veien til bedre behandling

Den omfattende datainnsamlingen danner allerede grunnlaget for en lang rekke forskningsaktiviteter, som inkluderer post.docs, ph.d. – og forskningsstudenter, samt øvrige forskningsmedarbeidere, som arbeider tett sammen med behandlingsdelen. 

Enheten mottok i slutten av 2011, i samarbeid med Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet, to større bevilgninger fra "Innovationsfonden" til de internasjonale konsonsortieprosjektene TARGET og BIOCHILD. 

Gjennom disse konsortieprosjektene undersøkes arvematerialets betydning for overvekt i barnealderen. De har ført til at vi har identifisert tre nye genvarianter som forklarer utviklingen av overvekt hos barn og unge, samt publisert en studie i Nature, som belyser sammenhengen mellom 60 genvariasjoner og fødselsvekt – en sammenheng som overstiger tidligere kjente risikofaktorers påvirkning av fødselsvekten med innflytelse på hjerte - og karsykdommer og sukkersyke i voksen alder. Ytterligere har undersøkelser av tarmbakterier belyst, at fecestransplantasjon fra barn med overvekt til kimfrie mus, også overfører fenotypen for svær overvekt til mus.

Utover dette arbeider enheten allerede med en lang rekke prosjekter vedrørende følgesykdommer til overvekt, samt den pedagogikken som brukes i enheten. En pedagogikk som i seg selv vurderes til å bli et helsepedagogisk paradigmeskifte.

Perspektiv

Overvekt er ikke lenger bare en individuell problemstilling. Vi må som samfunn ta ansvar for overvekt, på samme måte som vi gjør med andre kroniske sykdommer. Dette oppfordrer til et paradigmeskifte, sånn at svær overvekt anses og behandles på linje med andre kroniske sykdommer som astma, sukkersyke og kreft.

Utvalgte vitenskapelige artikler​ fra Dr Holm,

se hele publikasjonslisten her

Følgetilstande hos børn og unge med svær overvægt

27% har for meget fedt i blodet (bilag 1)

31% har fedtlever og 66% har for meget fedt i musklerne (bilag 2, bilag 3, bilag 4 og bilag 5)

50% har forhøjet blodtryk (bilag 6 og bilag 7)

10,4% har subklinisk påvirkning af stofskiftehormoner (bilag 8)

16,5% har D-vitamin mangel (bilag 9)

Behandling i primærsektoren med følgende effekter

74% af patienterne opnår vægttab (bilag 10)

Forbedring af livskvalitet (bilag 11)

Reduktion af blodtryk (bilag 12)

Behandling i sekundærsektoren med følgende effekter

69% og 75% opnår vægttab (bilag 13 og bilag 14)

Reduktion i kolesteroler (bilag 15)

Reduktion af blodtryk (bilag 16 og bilag 17)

Reduktion af fedtlever og muskelfedt (bilag 18)

Forbedring af livskvalitet (bilag 19)

Reduktion af forældrenes vægt (bilag 20)

Forbedring hos 9/10 i kolesteroler/overvægtsgrad/kropssammensætning (bilag 21)

Samme behandlingsrespons uanset familiær disponering til overvægtsrelaterede sygdomme (bilag 22)

Samme behandlingsrespons uanset påvirkning af sukkerstofskiftet (bilag 23)

Samme behandlingsrespons uanset 15 almindeligt forekommende gener der har betydning for udvikling af overvægt (bilag 24)

Danske anbefalinger som bygger på Enheden for Overvægtige Børn og Unges principper og metode (bil​ag 25a)

Internationale anbefalinger til behandling af unge med svær overvægt (bilag 25b)

Medicin til børn og unge med svær overvægt

Patienter med MC4R-mutationer vanskeligere å behandle (bilag 24a)

Svært behandlelige patienter med MC4R-mutationer kan behandles med medicin (bilag 26)

Manglende konsistens i dosering af medicin til børn og unge med overvægt (bilag 27)​

Genetiske aspekter ved svær overvægt

3 nye gener der forklarer overvægt hos børn og unge (bilag 28)

Genetisk risikoscore beskriver insulinfølsomhed, metaboliske problemstillinger og ændret fedtfordeling (bilag 29)

Genetik og stofskiftehormoner (bilag 30)

Gener med indflydelse på fødselsvægt og relation til hjerte-kar-sygdomme i voksenalderen (bilag 31)

Geners påvirkning af fødselsvægt og relation til udvikling af sygdom i voksenalderen (bilag 32)

Graviditet og tidlig vækst

Påvirkning af fostervægt og graviditetslængde (bilag 33)

Overvægtsrelaterede markører for graviditetssukkersyge (bilag 34)

Sammenhæng mellem fødselsvægt og overvægtsgrad samt kropssammensætning hos børn og unge med svær overvægt (bilag 35 og bilag 36)

Andre effekter af overvægt

Tarmbakterier har indflydelse på udvikling af overvægtsgrad (bilag 37)

Fysisk aktivitet hos børn og unge med overvægt (bilag 38)

Undersøgelse af sansespecifik mæthed (bilag 39)

Markører for overvægt i barnealderen

Referenceværdier for markører for overvægt og relateret sygdom i blodet (bilag 40,bilag 41 og bilag 42)

Ændringer i markører for overvægt og relateret sygdom under behandling (bilag 43, bilag 44, bilag 45 og bilag 46)

Relation mellem forhøjet blodsukker og følgetilstande til overvægt (bilag 47 og bilag 48)

Angående overvægt som sygdom og manglen på tilbud til de mange børn og unge med overvægt

Forslag om at deklarere svær overvægt for en kronisk sygdom i Europa (bilag 49)

Mangel på tilgængelige behandlingstilbud i Danmark (bilag 50)

Forslag om nye diagnosekriterier for svær overvægt (bilag 51)

Behandling og etik

Etikken i behandling af børn og unge med svær overvægt (bilag 52)

COVID-19

Overvægt og COVID-19 fra den Europæiske Overvægtsorganisation (bilag 53)

Kontakt oss og lær mer om Holbæk-Modellen

​Kontakt oss for mer informasjon om vår effektive behandling, der gir varig vekttap. Ring  Dr Holm og hør mer om Holbæk-Modellen på telefon:​ +45 61464463 eller skriv til e-post: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211