-->

Forskning​

Jens-Christian Holm har i en længere årrække arbejdet med behandling af svært overvægtige børn og unge. Jens-Christian Holm har forsvaret sin Ph.D afhandling ved Københavns Universitet som fokuserede på hvorledes leptin regulationen af fedtmassen blev påvirket hos 120 børn under vægttab på Julemærkehjem og efterfølgende vægtøgning med en samlet studieperiode på over 3 år. Efterfølgende har Jens-Christian Holm taget intiativ til og ledet Enheden for overvægtige børn og unge på Børneafdelingen i Holbæk, som til dato har taget mere end 2100 overvægtige børn og unge i behandling.​

Dernæst har Jens-Christian Holm taget initiativ til og ledet Den Danske Biobank for overvægtige børn der p.t. er en slags superstruktur der har udviklet og initieret projekter for 24 Ph.D og forskningsårsstuderende. Disse forskningsaktiviteter er ene og alene påbegyndt for at kunne forbedre behandlingskvaliteten og øge antallet af behandlingstilbud nationalt.

Den Danske Biobank for Overvægtige Børn

Inklusionen er fortløbende og sigter mod inklusion af minimum 2500 svært overvægtige børn og unge. Endvidere er 2586 kontrolbørn blevet inkluderet, som består af skolebørn i alderen 6-18 år. Aktiviteterne i Den Danske Biobank for overvægtige børn forventes at komme med konklusive betragtninger vedrørende årsagssammenhænge for svær overvægt i barndommen samt faktorer af betydning for risikoprofilering og behandling af svær overvægt i barndommen. Ydermere er Den Danske Biobank for overvægtige børn en del af konsortiestudierne TARGET og BIOCHILD, som er støttet af Innovationsfonden, og som er opstået i samarbejde med The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (Metabolisme-centeret) og internationale samarbejdspartnere.​

Ph.D-studier og Forskningsårsstuderende under vejledning af Jens-Christian Holm

1. Tenna R.H. Nielsen: Arvematerialets betydning for overvægt i barndommen.

Del af TARGET-projektet (se ovenfor). Studiet udføres i samarbejde med blandt andre Metabolisme-centret, Københavns Universitet.

Undersøgelser af overvægtige børn og deres familier for at finde eventuelle nye arvelige faktorer (på ét gen), som kan forklare ekstrem overvægt i enkelte specifikt selekterede ekstremt overvægtige børn og unge hvor dels patienternes dels forældrenes arvemateriale komplet kortlægges med mulig identifikation af nye genetiske årsager til ekstrem overvægt. Der fokuseres både på recessive og dominante arvegange der er identificeret efter gennemgang af mere end 800 genogrammer.

2. Mette Hollensted: The impact on metabolic risk profile in obese children of genome-wide association identified obesity, type 2 diabetes, and non-alcoholic fatty liver disease variants. A study of 1000 obese children undergoing a structured lifestyle intervention.

Del af TARGET-projektet. Udføres på Metabolismecentret, Københavns Universitet, i samarbejde med Børneafdelingen, Holbæk (Mette sidder i København).

Undersøgelser af om bestemte kombinationer af gener hos børn kan kobles til udvikling af overvægt, type 2 sukkersyge og fedtlever (ikke-alkoholisk), samt udviklingen i disse sygdomme under behandling for overvægt. Studiet er en del af en meget stor satsning hvor der i øjeblikket analyseres over 250.000 genetiske varianter hos over 1000 overvægtige og 1000 kontrolbørn med henblik på mønstergenkendelse hos svært overvægtige børn som henholdsvis klarer sig godt eller mindre godt i behandling for overvægt.

3. Cæcilie Trier Sørensen: Genetiske og systembiologiske årsager til overvægt hos børn i Danmark og Indien.

En del af BIOCHILD-projektet og udføres i samarbejde med blandt andre Metabolisme-centret, Københavns Universitet.

Undersøgelser af gen-sammensætningen hos danske, overvægtige og normalvægtige børn for at finde ud af om udvikling af overvægt, følgesygdomme og/eller respons på overvægtsbehandling kan forklares med bestemte gen-sammensætninger. Fund sammenholdes med tilsvarende undersøgelser på indiske børn. Mulige identificerede gener og endokrine markører afprøves efterfølgende som intervention i grisemodeller.

4. Pernille Maria Mollerup: Behandling af svært overvægtige børn og unge i kommunalt regi. - kan behandling af børn og unge på en børneafdeling succesfuldt implementeres i primærsektoren?

Dette projekt har etableret 8 kommunale behandlingscentre for overvægtige børn og unge, som drives af kommunale medarbejdere med sparring fra børnelæger, diætister og sygeplejersker under ledelse af Jens-Christian Holm og Ph.D studerende Pernille Maria Mollerup. Projektet etableres initialt med det formål at undersøge hvorvidt man kan etablere en behandling for overvægtige børn og unge i den primære sektor. Projektet er allerede opstartet i Slagelse, Kalundborg, Stevns og Holbæk Kommuner, og derudover er et samarbejde etableret med 4 jyske kommuner. Der er iværksat og udviklet kommunale behandlingsteams og de foreløbige behandlingsresultater viser at 80 % af de svært overvægtige børn og unge i de 8 kommuner taber sig effektivt og vedvarende. Målet er et valideret behandlingstilbud i primærsektoren, som vil kunne øge overvægtsbehandlingens tilgængelighed og kapacitet betydeligt. Siden er der påbegyndt samarbejder med Randers, Favrskov og Syd- og Norddjurs kommuner.

5. Julie T. Kloppenborg: The influence of Insulin Resistance and Prediabetes in a Childhood Obesity Population during weight reduction.

Udføres i samarbejde med Børneafdelingen, Herlev Hospital.

I Enheden for overvægtige børn og unge har vi mulighed for at beskrive forekomsten og karakterisere den prædiabetiske tilstand hos 1900 overvægtige børn og unge, der er blevet fulgt i et intensivt vægtreduktionsbehandlingsprogram, og hvor ca 18% er fundet at have prædiabetes. Vi ønsker at beskrive forekomsten og karakterisere graden af insulinresistens (IR) og prædiabetes hos overvægtige børn, samt beskrive ændringer under overvægtsbehandling. Endvidere vil vi vurdere hvilke diagnostiske teknikker som kan karakterisere graden af insulinresistens hos overvægtige børn og unge, samt vurdere om en RNA oxidationsmarkør i urin er forbundet med udviklingen af prædiabetes og dermed kan anvendes som en prædiktor for risikovurdering hos overvægtige børn og unge. Julie Kloppenborg har modtaget et unrestricted grant fra Novo Nordisk.

6. Eva Winning Iepsen: Er en funktionel melanocortin-4 (MC4)- receptor essentiel for GLP-1s appetithæmmende effekt? - GLP-1 respons og behandlingseffekt hos svært overvægtige voksne diagnosticeret med MC4R-mutation.

Samarbejdsprojekt med Professor Jens Juel Holst, Panum og Metabolisme-centeret, begge Københavns Universitet.

En række svært overvægtige børn og unge med MC4R mutation er identificeret i Enheden for overvægtige børn og unge. Deres forældre er alle heterozygote MC4R bærere og udsættes i dette studie for et cross over designet behandlingsforsøg med Victoza. Victoza har dels en antidiabetisk, dels en effekt mod overvægt. Projektet fokuserer på hvorvidt Victozas behandlingseffekt relaterer sig til MC4R funktionen som i øvrigt er en del af leptin funktionen. Potentiel meget vigtig indsigt med stor mulig translationel betydning.

7. Ida Näslund: Optimering af metoder til at forudsige udfaldet af graviditeten blandt overvægtige - med fokus på ultralyd, føtal/postnatal tilvækst og biokemiske markører.

Udføres i samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus.

I Danmark er 33% af den kvindelige befolkning enten overvægtige eller svært overvægtige, og svær overvægt blandt gravide kvinder øger risikoen for komplikationer både for moderen og for barnet. Et uhensigtsmæssigt forsterliv har konsekvenser for vækst og udvikling af fostret, men også en potentiel vedvarende negativ effekt på barnet i løbet af barndommen og senere i livet. Der vil blive etableret et samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Holbæk Sygehus, med henblik på behandling af overvægt hos gravide kvinder for dermed at kunne forhindre følgevirkningerne på deres afkom. Ida Næslund har påbegyndt sit Ph.D studium i 2014.

8. Christine Bøjsøe: Opsporing af overvægtige børn i Holbæk Kommune.

Dette projekt søger at optimere den tidlige opsporing af børn i risiko for at udvikle overvægt og overvægtsrelaterede komplikationer ved skolestart. Som led i dette projekt vil alle skolestartende børn i Holbæk Kommune blive screenet med et spørgeskema, som benyttes systematisk ved skolestart og suppleres med oplysninger fra de allerede etablerede regelmæssige undersøgelser hos sundhedsplejersker og praktiserende læger, hvor børnene måles og vejes. Alle børn tilbydes blodprøvetagning, hvor der undersøges for aktuelle risikomarkører for komplikationer til overvægt. Identificerede overvægtige børn henvises til allerede etablerede behandlingstilbud for overvægtige børn og unge. De resterende børn i risiko følges regelmæssigt med henblik på udvikling af overvægt og overvægtsrelaterede komplikationer. På baggrund af evaluering af risikofaktorer og udvikling af overvægt vil det være muligt tidligt at fokusere på potentielt truede børn. I projekt¬perioden vil der således systematisk etableres en intensiveret og organiseret opsporing af overvægtige børn. Ydermere vil evalueringen af resultaterne identificere netop de risikofaktorer, som i særlig grad skal tillægges betydning i identificeringen af børn i risiko for at udvikle overvægt og følgesygdomme hertil. Christine Bøjsøe forventes at påbegynde sit Ph.D studium primo 2015

9. Christina Gade: Farmakologisk analyse af omsætningen af analgetika hos svært overvægtige børn og unge.

Samarbejde med Klinisk Farmakologisk afdeling, Rigshospitalet med afdelingslæge Helle Holst og ledende overlæge Hanne Rolighed.

Farmakologisk undersøgelse af hvorvidt medikamina, i dette tilfælde analgetika, skal doseres anderledes hos svært overvægtige børn og unge som udtryk for et ændret fordelingsvolumen og ekskretion/elimination. Studiet har stor potentiel effekt i relation til dosering af medicin til og dermed behandlingseffekt hos svært overvægtige børn og unge.

10. Ida Thagaard. Obstruktiv søvn apnø hos svært overvægtige børn og unge.

Samarbejdsprojekt med Øre Næse Hals afdelingen, Køge Sygehus. Undersøgelse af forekomsten af obstruktiv søvn apnø hos svært overvægtige børn og unge og effekt af vægtreduktion herpå.

11. Louise Aas Nielsen. Forskningsårsstuderende. Familiær disposition til overvægt.

Familiær disposition til overvægt dækker over tilstedeværelsen af overvægt og overvægtsrelaterede sygdomme i biologiske familiemedlemmer, og kan anses for at være et udtryk for den samlede kombination af gener og miljø, som disponerer et barn til at blive overvægtig. Inden for overvægtsforskningen er den eksisterende viden omkring familiær disposition mangelfuld, særligt i relation til overvægtsbehandling, hvorfor projektet har til formål at undersøge hvorvidt familiær disposition til overvægt influerer på graden af overvægt hos børn.

Projektet blev tildelt The EASO Young Investigator Award in Childhood Obesity Research 2014.

12. Maria Dahl Jensen. Forskningsårsstuderende. Knoglemarkører i relation til overvægt og dyslipidæmi hos børn og unge.

Formålet med projektet er at undersøge om der er forskel i sammensætningen af specifikke hormoner og mineraler, som udskilles fra knoglevævet, hos henholdsvis overvægtige og normalvægtige børn og unge med og uden dyslipidæmi. Projektet søger herigennem at bidrage med betydende viden omkring svært overvægtige børn, de potentielle følgevirkninger og behandlingen heraf.

13. Johanne Ohrt. Forskningsårsstuderende. Knoglemarkører i relation til overvægt og prædiabetes hos børn og unge.

Formålet med projektet er at undersøge om der er forskel i sammensætningen af specifikke hormoner og mineraler, som udskilles fra knoglevævet, hos henholdsvis overvægtige og normalvægtige børn og unge med og uden forstadier til sukkersyge. Projektet søger herigennem at bidrage med betydende viden omkring svært overvægtige børn, de potentielle følgevirkninger og behandlingen heraf.

14. Theresa Stjernholm. Forskningsårsstuderende. Associationen mellem fedtvævshormoner og inflammationsmarkører i overvægtige og normalvægtige børn.

I dette projekt undersøges om der hos overvægtige børn og unge kan ses en øget grad af inflammation sammenlignet med normalvægtige børn udtrykt ved højere koncentrationer af fedtvævshormonet leptin og inflammationsmarkøren high sensitive C-reactive protein (hsCRP) i blodet. Desuden undersøges om forholdet mellem hsCRP og leptin er associeret til graden af dels overvægt og dels inflammation blandt de overvægtige børn. Baggrunden for dette er at en øget grad af inflammation kan forværre udviklingen af overvægtsrelaterede følgesygdomme såsom sukkersyge, hvor dette studie søger at bidrage med betydende viden omkring den inflammatoriske tilstand hos overvægtige børn. Projektet er en del af et større projekt omkring overvægt og inflammation hos børn.

15. Anne Anker Nissen. Forskningsårsstuderende. En analyse af fedt i muskler og lever hos overvægtige børn og unge med prædiabetes, dyslipidæmi og hypertension.

I studiet undersøges det, om der i overvægtige børn og unge er en sammenhæng mellem fedtets fordeling i kroppen og tilstedeværelsen af en eller flere komponenter af det metaboliske syndrom, omfattende dyslipidæmi, hypertension og prædiabetes. Studiet udgøres af 500 overvægtige og 80 normalvægtige børn og unge, der alle er undersøgt med antropometri, en blodprøve og en MR-skanning.

16. Pernille Mogensen: Risk of T2DM, obesity, and related insulin resistance mediated complications during and after treatment for acute lymphoblastic leukaemia in childhood.

Samarbejdsprojekt med Børneonkologisk afdeling, Rigshospitalet mhp analyse af helbred hos overlevere fra ALL.​

Afsluttede ph.d.-studier:

17. Dorthe S. Bille: Indikatorer for metabolisk syndrom samt forskellige gen-polymorfiers indflydelse på opnåelse af vægttab samt vedligeholdelse af lavere vægt blandt børn i behandling for overvægt.

Forsvaret 22 december 2012.

Studiet fulgte udviklingen af overvægt, fedtlever og andre følgesygdomme hos overvægtige børn i behandling i Enheden samt undersøgte bestemte gen-varianters indflydelse dette. Studiet viste at 44% af svært overvægtige børn og unge havde fedtlever og at behandling af overvægt, udover at reducere graden af af overvægt også reducerede graden af fedtlever og visceralt fedt (som også er uafhængige prædiktorer for senere hjerte-kar sygdomme).

18. Kristian N. Hvidt: Blodtryk og central karstivhed hos overvægtige børn - AORTA studiet.

Forsvaret 1 maj 2014. - Studiet udførtes i samarbejde med Kardiologisk afdeling, Holbæk Hospital.

Forekomst af forhøjet blodtryk hos overvægtige børn og udviklingen af blodtrykket under overvægtsbehandling. Beskrivelse af stivheden i de centrale blodkar som udtryk for risiko for senere udvikling af forhøjet blodtryk og andre hjerte-karsygdomme. Idet forhøjet blodtryk er hyppigt forekommende og er associeret med en høj grad af sygelighed og dødelighed i voksenalderen har en nøje beskrivelse af end organ damage i hjerte-kar systemet stor mulig betydning for evaluering og behandling af svært overvægtige børn og unge.

19. Cilius Esmann Fonvig: Ophobning af ektopisk fedt i lever og muskler hos danske overvægtige og svært overvægtige børn og unge - effekten af børneovervægtsbehandling

​Forsvaret 19. juni 2015

Studiet søgte ved MR-spektroskopi at kvantificere mængden af ektopisk fedt i lever og muskler, hos overvægtige børn og unge, relatere disse fund til samtidige blodtryksmålinger, blodprøvesvar og mængden af fedt omkring organerne, samt at sammenligne resultaterne med en normalvægtig kontrolgruppe. Ligeledes ville studiet undersøge forholdet mellem ændringer i vægt, ektopisk fedtmængde og markører i blodet for leverfunktionen og sukker- og lipidstofskiftet. Studiet viste at mængden af ektopisk fedt i lever og muskler samt fedt omkring organerne er relateret til graden af overvægt blandt børn, og at overvægtsbehandling kan reducere mængden af disse fedtaflejringer. Derudover observerede studiet en sammenhæng mellem de ektopiske fedtaflejringer og forandringer i sukker- og lipidstofskiftet

Manuskripter​

 1. ​Chabanova E, Fonvig CE, Bøjsøe C, Holm JC, Thomsen HS.

  1H MRS Assessment of Hepatic Fat Content: Comparison Between Normal- and Excess-weight Children and Adolescents.

  Acad Radiol. 2017 Aug;24(8):982-987. doi: 10.1016/j.acra.2017.02.010. Epub 2017 Apr 24.

 2. Schnurr TM, Bech B, Nielsen TRH, Andersen IG, Hjorth MF, Aadahl M, Fonvig CE, Hansen T, Holm JC. Self-Reported Versus Accelerometer-Assessed Daily Physical Activity in Childhood Obesity Treatment. Percept Mot Skills. 2017 Aug;124(4):795-811. doi: 10.1177/0031512517710880. Epub 2017 May 31.

 3. Hebebrand J, Holm JC, Woodward E, Baker JL, Blaak E, Durrer Schutz D, Farpour-Lambert NJ, Frühbeck G, Halford JGC, Lissner L, Micic D, Mullerova D, Roman G, Schindler K, Toplak H, Visscher TLS, Yumuk V. A Proposal of the European Association for the Study of Obesity to Improve the ICD-11 Diagnostic Criteria for Obesity Based on the Three Dimensions Etiology, Degree of Adiposity and Health Risk. Obes Facts. 2017 Jul 22;10(4):284-307. doi:10.1159/000479208. [Epub ahead of print]

 4. Lausten-Thomsen U, Christiansen M, Hedley PL, Nielsen TRH, Fonvig CE, Pedersen O, Hansen T, Holm JC. Reference values for fasting serum resistin in healthy children and adolescents. Clin Chim Acta. 2017 Jun;469:161-165. doi:10.1016/j.cca.2017.04.002. Epub 2017 Apr 6.

 5. Mollerup PM, Nielsen TRH, Bøjsøe C, Kloppenborg JT, Baker JL, Holm JC. Quality of life improves in children and adolescents during a community-based overweight and obesity treatment. Qual Life Res. 2017 Jun;26(6):1597-1608. doi:10.1007/s11136-017-1504-x. Epub 2017 Feb 17.

 6. Mollerup PM, Lausten-Thomsen U, Fonvig CE, Baker JL, Holm JC. Reductions in blood pressure during a community-based overweight and obesity treatment in children and adolescents with prehypertension and hypertension. J Hum Hypertens. 2017 May 11. doi:10.1038/jhh.2017.36.

 7. Nielsen TRH, Lausten-Thomsen U, Fonvig CE, Bøjsøe C, Pedersen L, Bratholm PS, Hansen T, Pedersen O, Holm JC. Dyslipidemia and reference values for fasting plasma lipid concentrations in Danish/North-European White children and adolescents. BMC Pediatr. 2017 Apr 28;17(1):116. doi:10.1186/s12887-017-0868-y.

 8. Nielsen TR, Appel EV, Svendstrup M, Ohrt JD, Dahl M, Fonvig CE, Hollensted M, Have CT, Kadarmideen HN, Pedersen O, Hansen T, Holm JC, Grarup N. A genome-wide association study of thyroid stimulating hormone and free thyroxine in Danish children and adolescents. PLoS One. 2017 Mar 23;12(3):e0174204. doi:10.1371/journal.pone.0174204. eCollection 2017.

 9. Mollerup PM, Gamborg M, Trier C, Bøjsøe C, Nielsen TR, Baker JL, Holm JC. A hospital-based child and adolescent overweight and obesity treatment protocol transferred into a community healthcare setting. PLoS One. 2017 Mar 6;12(3):e0173033. doi:10.1371/journal.pone.0173033. eCollection 2017.

 10. Rischel HE, Nielsen LA, Gamborg M, Møller P, Holm JC. Comparison of sensory-specific satiety between normal weight and overweight children. Appetite. 2016 Dec 1;107:486-493. doi: 10.1016/j.appet.2016.08.123.
 11. 1H-MRS measured ectopic fat in liver and muscle is associated with the metabolic syndrome in Danish girls but not in boys with overweight and obesity. Nissen A, Fonvig CE, Chabanova E, Bøjsøe C, Trier C, Pedersen O, Hansen T, Thomsen HS, Holm JC. Obes Sci Pract. 2016 Dec;2(4):376-384. doi: 10.1002/osp4.61. Epub 2016 Sep 14.
 12. Zhang L, Bahl MI, Roager HM, Fonvig CE, Hellgren LI, Frandsen HL, Pedersen O, Holm JC, Hansen T, Licht TR. Environmental spread of microbes impacts the development of metabolic phenotypes in mice transplanted with microbial communities from humans. ISME J. 2016 Nov 18. doi: 10.1038/ismej.2016.151. [Epub ahead of print]
 13. Lausten-Thomsen U, Christiansen M, Louise Hedley P, Esmann Fonvig C, Stjernholm T, Pedersen O, Hansen T, Holm JC. Reference values for serum leptin in healthy non-obese children and adolescents. Scand J Clin Lab Invest. 2016 Nov;76(7):561-567.
 14. Kloppenborg JT, Holm JC. [Obesity among children and adolescents]. Ugeskr Laeger. 2016 Oct 31;178(44). pii: V06160432. Danish.
 15. Horikoshi M, Beaumont RN, Day FR, Warrington NM, Kooijman MN, Fernandez-Tajes J, Feenstra B, van Zuydam NR, Gaulton KJ, Grarup N, Bradfield JP, Strachan DP, Li-Gao R, Ahluwalia TS, Kreiner E, Rueedi R, Lyytikäinen LP, Cousminer DL, Wu Y, Thiering E, Wang CA, Have CT, Hottenga JJ, Vilor-Tejedor N, Joshi PK, Boh ET, Ntalla I, Pitkänen N, Mahajan A, van Leeuwen EM, Joro R, Lagou V, Nodzenski M, Diver LA, Zondervan KT, Bustamante M, Marques-Vidal P, Mercader JM, Bennett AJ, Rahmioglu N, Nyholt DR, Ma RC, Tam CH, Tam WH; CHARGE Consortium Hematology Working Group., Ganesh SK, van Rooij FJ, Jones SE, Loh PR, Ruth KS, Tuke MA, Tyrrell J, Wood AR, Yaghootkar H, Scholtens DM, Paternoster L, Prokopenko I, Kovacs P, Atalay M, Willems SM, Panoutsopoulou K, Wang X, Carstensen L, Geller F, Schraut KE, Murcia M, van Beijsterveldt CE, Willemsen G, Appel EV, Fonvig CE, Trier C, Tiesler CM, Standl M, Kutalik Z, Bonàs-Guarch S, Hougaard DM, Sánchez F, Torrents D, Waage J, Hollegaard MV, de Haan HG, Rosendaal FR, Medina-Gomez C, Ring SM, Hemani G, McMahon G, Robertson NR, Groves CJ, Langenberg C, Luan J, Scott RA, Zhao JH, Mentch FD, MacKenzie SM, Reynolds RM; Early Growth Genetics (EGG) Consortium., Lowe WL, Tönjes A, Stumvoll M, Lindi V, Lakka TA, van Duijn CM, Kiess W, Körner A, Sørensen TI, Niinikoski H, Pahkala K, Raitakari OT, Zeggini E, Dedoussis GV, Teo YY, Saw SM, Melbye M, Campbell H, Wilson JF, Vrijheid M, de Geus EJ, Boomsma DI, Kadarmideen HN, Holm JC, Hansen T, Sebert S, Hattersley AT, Beilin LJ, Newnham JP, Pennell CE, Heinrich J, Adair LS, Borja JB, Mohlke KL, Eriksson JG, Widén E, Kähönen M, Viikari JS, Lehtimäki T, Vollenweider P, Bønnelykke K, Bisgaard H, Mook-Kanamori DO, Hofman A, Rivadeneira F, Uitterlinden AG, Pisinger C, Pedersen O, Power C, Hyppönen E, Wareham NJ, Hakonarson H, Davies E, Walker BR, Jaddoe VW, Järvelin MR, Grant SF, Vaag AA, Lawlor DA, Frayling TM, Smith GD, Morris AP, Ong KK, Felix JF, Timpson NJ, Perry JR, Evans DM, McCarthy MI, Freathy RM. Genome-wide associations for birth weight and correlations with adult disease. Nature. 2016 Sep 28;538(7624):248-252. doi: 10.1038/nature19806. [Epub ahead of print]
 16. Dahl M, Ohrt JD, Fonvig CE, Kloppenborg JT, Pedersen O, Hansen T, Holm JC. Subclinical Hypothyroidism in Danish Lean and Obese Children and Adolescents. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016 Sep 9. doi: 10.4274/jcrpe.3319. [Epub ahead of print]
 17. Eg M, Cortes D, Johansen A, Frederiksen K, Lorentzen V, Larsen LM, Holm JC, Vámosi M. Limited availability of childhood overweight and obesity treatment programmes in Danish paediatric departments. Dan Med J. 2016 Sep;63(9). pii: A5269.
 18. Trier C, Dahl M, Stjernholm T, Nielsen TR, Bøjsøe C, Fonvig CE, Pedersen O, Hansen T, Holm JC. Effects of a Family-Based Childhood Obesity Treatment Program on Parental Weight Status. PLoS One. 2016 Aug 25;11(8):e0161921. doi:  10.1371/journal.pone.0161921.
 19. Pihl AF, Fonvig CE, Stjernholm T, Hansen T, Pedersen O, Holm JC. The Role of the Gut Microbiota in Childhood Obesity. Child Obes. 2016 Aug;12(4):292-9. doi: 10.1089/chi.2015.0220.
 20. Andersen IG, Holm JC, Homøe P. Obstructive sleep apnea in obese children and adolescents, treatment methods and outcome of treatment - A systematic review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016 Aug;87:190-7. doi: 10.1016/j.ijporl.2016.06.017. Review.
 21. Kloppenborg JT, Fonvig CE, Johannesen J, Bjerrum PJ, Poulsen HE, Holm JC. Urinary markers of nucleic acid oxidation in Danish overweight/obese children and youths. Free Radic Res. 2016 Jul;50(7):691-7. doi: 10.3109/10715762.2016.1164310.
 22. ​​Gade C, Mikus G, Christensen HR, Dalhoff KP, Holm J-C, Holst H. The CYTONOX trial. Dan Med J. 2016 May;63(5). pii: A5226.
 23. ​​Trier C, Fonvig CE, Bøjsøe C, Mollerup PM, Gamborg M, Pedersen O, Hansen T, Holm J-C. No influence of sugar, snacks and fast food intake on the degree of obesity or treatment effect in childhood obesity. Pediatr Obes. 2016 Feb 22. doi: 10.1111/ijpo.12094.
 24. ​​Felix JF, Bradfield JP, Monnereau C, van der Valk RJ, Stergiakouli E, Chesi A, Gaillard R, Feenstra B, Thiering E, Kreiner-Møller E, Mahajan A, Pitkänen N, Joro R, Cavadino A, Huikari V, Franks S, Groen-Blokhuis MM, Cousminer DL, Marsh JA, Lehtimäki T, Curtin JA, Vioque J, Ahluwalia TS, Myhre R, Price TS, Vilor-Tejedor N, Yengo L, Grarup N, Ntalla I, Ang W, Atalay M, Bisgaard H, Blakemore AI, Bonnefond A, Carstensen L; Bone Mineral Density in Childhood Study (BMDCS); Early Genetics and Lifecourse Epidemiology (EAGLE) consortium, Eriksson J, Flexeder C, Franke L, Geller F, Geserick M, Hartikainen AL, Haworth CM, Hirschhorn JN, Hofman A, Holm JC, Horikoshi M, Hottenga JJ, Huang J, Kadarmideen HN, Kähönen M, Kiess W, Lakka HM, Lakka TA, Lewin AM, Liang L, Lyytikäinen LP, Ma B, Magnus P, McCormack SE, McMahon G, Mentch FD, Middeldorp CM, Murray CS, Pahkala K, Pers TH, Pfäffle R, Postma DS, Power C, Simpson A, Sengpiel V, Tiesler CM, Torrent M, Uitterlinden AG, van Meurs JB, Vinding R, Waage J, Wardle J, Zeggini E, Zemel BS, Dedoussis GV, Pedersen O, Froguel P, Sunyer J, Plomin R, Jacobsson B, Hansen T, Gonzalez JR, Custovic A, Raitakari OT, Pennell CE, Widén E, Boomsma DI, Koppelman GH, Sebert S, Järvelin MR, Hyppönen E, McCarthy MI, Lindi V, Harri N, Körner A, Bønnelykke K, Heinrich J, Melbye M, Rivadeneira F, Hakonarson H, Ring SM, Smith GD, Sørensen TI, Timpson NJ, Grant SF, Jaddoe VW; Early Growth Genetics (EGG) Consortium; Bone Mineral Density in Childhood Study BMDCS. Genome-wide association analysis identifies three new susceptibility loci for childhood body mass index. Hum Mol Genet. 2016 Jan 15;25(2):389-403. doi: 10.1093/hmg/ddv472. Epub 2015 Nov 24.
 25. ​​Muhamed PK, Olsen MH, Holm J-C, Ibsen H, Hvidt KN. Cuff size influences blood pressure measurement in obese children and adolescents. Dan Med J. 2016 Jan;63(1):A5183.
 26. ​​Lausten-Thomsen U, Christiansen M, Hedley PL, Holm J-C, Schmiegelow K. Adipokines in umbilical cord blood from children born large for gestational age. J Pediatr Endocrinol Metab. 2016 Jan;29(1):33-7. doi: 10.1515/jpem-2014-0502
 27. ​​Näslund Thagaard I, Krebs L, Lausten-Thomsen U, Olesen Larsen S, Holm J-C, Christiansen M, Larsen T. Dating of Pregnancy in First versus Second Trimester in Relation to Post-Term Birth Rate: A Cohort Study. PLoS One. 2016 Jan 13;11(1):e0147109. doi: 1371/journal.pone.0147109. eCollection 2016.
 28. ​Fonvig CE, Chabanova E, Ohrt JD, Nielsen LA, Pedersen O, Hansen T, Thomsen HS, Holm JC. Multidisciplinary care of obese children and adolescents for one year reduces ectopic fat content in liver and skeletal muscle. BMC Pediatr. 2015 Dec 30;15:196. doi: 10.1186/s12887-015-0513-6.
 29. ​​Common variants in LEPR, IL6, AMD1, and NAMPT do not associate with risk of juvenile and childhood obesity in Danes: a case-control study. Hollensted M, Ahluwalia TS, Have CT, Grarup N, Fonvig CE, Nielsen TR, Trier C, Paternoster L, Pedersen O, Holm JC, Sørensen TI, Hansen T. BMC Med Genet. 2015 Nov 11;16:105. doi: 10.1186/s12881-015-0253-3
 30. ​Lausten-Thomsen U, Christiansen M, Fonvig CE, Trier C, Pedersen O, Hansen T, Holm JC. Reference values for serum total adiponectin in healthy non-obese children and adolescents. Clin Chim Acta. 2015 Oct 23;450:11-4. doi: 10.1016/j.cca.2015.07.012. Epub 2015 Jul 10.
 31. ​​Hvidt KN, Olsen MH, Ibsen H, Holm J-C. Weight reduction and aortic stiffness in obese children and adolescents: a 1-year follow-up study. J Hum Hypertens. 2015 Sep;29(9):535-40. doi: 10.1038/jhh.2014.127. Epub 2015 Jan 15.
 32. ​​Xu H, Zhang H, Yang W, Yadav R, Morrison AC, Qian M, Devidas M, Liu Y, Perez-Andreu V, Zhao X, Gastier-Foster JM, Lupo PJ, Neale G, Raetz E, Larsen E, Bowman WP, Carroll WL, Winick N, Williams R, Hansen T, Holm JC, Mardis E, Fulton R, Pui CH, Zhang J, Mullighan CG, Evans WE, Hunger SP, Gupta R, Schmiegelow K, Loh ML, Relling MV, Yang JJ. Inherited coding variants at the CDKN2A locus influence susceptibility to acute lymphoblastic leukaemia in children. Nat Commun. 2015 Jun 24;6:7553. doi: 10.1038/ncomms8553.
 33. ​​Johansen A, Holm JC, Pearson S, Kjærsgaard M, Larsen LM, Højgaard B, Cortes D; Danish Pediatric Society. Danish clinical guidelines for examination and treatment of overweight and obese children and adolescents in a pediatric setting. Dan Med J. 2015 May;62(5). pii: C5024.
 34. ​Most SW, Højgaard B, Teilmann G, Andersen J, Valentiner M, Gamborg M, Holm JC. Adoption of the children’s obesity clinic's treatment (TCOCT) protocol into another Danish pediatric obesity treatment clinic. BMC Pediatr. 2015 Mar 1;15:13. doi: 10.1186/s12887-015-0332-9.
 35. ​Lausten-Thomsen U, Gamborg M, Bøjsøe C, Hedley PL, Hagen CM, Christiansen M, Holm JC. Longitudinal changes in C-reactive protein, proform of eosinophil major basic protein, and pregnancy-associated plasma protein-A during weight changes in obese children. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 Mar;28(3-4):393-8. doi: 10.1515/jpem-2014-0249.
 36. ​​Hvidt KN, Olsen MH, Holm J-C, Ibsen H. Response to the association between obesity and nighttime blood pressure in obese children by adjustments of insulin resistance and arterial stiffness. Am J Hypertens. 2015 Jan;28(1):144. doi: 10.1093/ajh/hpu187. Epub 2014 Oct 8.
 37. ​​Farpour-Lambert NJ, Baker JL, Hassapidou M, Holm JC, Nowicka P, O’Malley G, Weiss R. Childhood Obesity Is a Chronic Disease Demanding Specific Health Care--a Position Statement from the Childhood Obesity Task Force (COTF) of the European Association for the Study of Obesity (EASO). Obes Facts. 2015;8(5):342-9. doi: 10.1159/000441483. Epub 2015 Oct 16.
 38. ​​Nielsen LA, Nielsen TRH, Holm J-C. The Impact of Familial Predisposition to Obesity and Cardiovascular Disease on Childhood Obesity. Obes Facts. 2015;8(5):319-28. doi: 10.1159/000441375. Epub 2015 Oct 14. Review.
 39. ​​Fonvig CE, Chabanova E, Andersson EA, Ohrt JD, Pedersen O, Hansen T, Thomsen HS, Holm JC. 1H-MRS Measured Ectopic Fat in Liver and Muscle in Danish Lean and Obese Children and Adolescents. PLoS One. 2015 Aug 7;10(8):e0135018. doi: 10.1371/journal.pone.0135018. eCollection 2015.
 40. ​Nielsen LA, Bøjsøe C, Kloppenborg JT, Trier C, Gamborg M, Holm J-C. The influence of familial predisposition to cardiovascular complications upon childhood obesity treatment. PLoS One. 2015 Mar 10;10(3):e0120177. doi: 10.1371/journal.pone.0120177. eCollection 2015.
 41. ​Hvidt KN, Olsen MH, Holm J-C, Ibsen H. Obese children and adolescents have elevated nighttime blood pressure independent of insulin resistance and arterial stiffness. Am J Hypertens. 2014 Nov;27(11):1408-15. doi: 10.1093/ajh/hpu055. Epub 2014 Apr 9.
 42. ​Fonvig CE, Pihl AF, Hansen T, Pedersen OB, Holm J-C. Gut microbiota may influence childhood and adolescent onset obesity. Ugeskr Laeger Ugeskr Laeger. 2014 Aug 18;176(34). pii: V03140171. Danish.
 43. ​​Nebelin Hvidt K, Ibsen H, Holm JC. After weight loss a child fits a smaller blood pressure cuff but gets elevated blood pressure. Ugeskr Laeger. 2014 Jul 21;176(30):1407-8. Danish.
 44. ​Hvidt KN, Olsen MH, Ibsen H, Holm JC. Effect of changes in BMI and waist circumference on ambulatory blood pressure in obese children and adolescents. J Hypertens. 2014 Jul;32(7):1470-7; discussion 1477. doi: 10.1097/HJH.0000000000000188.
 45. ​​Lausten-Thomsen U, Nielsen TR, Thagaard IN, Larsen T, Holm JC. Neonatal anthropometrics and body composition in obese children investigated by dual energy X-ray absorptiometry. Eur J Pediatr. 2014 May;173(5):623-7. doi: 10.1007/s00431-013-2226-x. Epub 2013 Dec 7.
 46. ​​Holm JC, Nowicka P, Farpour-Lambert NJ, O'Malley G, Hassapidou M, Weiss R, Baker JL. The ethics of childhood obesity treatment - from the Childhood Obesity Task Force (COTF) of European Association for the Study of Obesity (EASO). Obes Facts. 2014;7(4):274-81. doi: 10.1159/000365773. Epub 2014 Aug 1.
 47. ​​Lausten-Thomsen U, Bille DS, Nässlund I, Folskov L, Larsen T, Holm JC. Neonatal anthropometrics and correlation to childhood obesity--data from the Danish Children's Obesity Clinic. Eur J Pediatr. 2013 Jun;172(6):747-51. doi: 10.1007/s00431-013-1949-z. Epub 2013 Feb 1.
 48. ​Chabanova E, Bille DS, Thisted E, Holm JC, Thomsen HS. (1)H MRS assessment of hepatic steatosis in overweight children and adolescents: comparison between 3T and open 1T MR-systems. Abdom Imaging. 2013 Apr;38(2):315-9. doi: 10.1007/s00261-012-9930-2.
 49. ​Nielsen TR, Gamborg M, Fonvig CE, Kloppenborg J, Hvidt KN, Ibsen H, Holm JC. Changes in lipidemia during chronic care treatment of childhood obesity. Child Obes. 2012 Dec;8(6):533-41. doi: 10.1089/chi.2011.0098.
 50. ​​Chabanova E, Bille DS, Thisted E, Holm JC, Thomsen HS. MR spectroscopy of liver in overweight children and adolescents: investigation of ¹H T₂ relaxation times at 3T. Eur J Radiol. 2012 May;81(5):811-4. doi: 10.1016/j.ejrad.2011.02.017. Epub 2011 Mar 4.
 51. ​​Bille DS, Chabanova E, Gamborg M, Fonvig CE, Nielsen TR, Thisted E, Thomsen HS, Holm JC. Liver fat content investigated by magnetic resonance spectroscopy in obese children and youths included in multidisciplinary treatment. Clin Obes. 2012 Feb;2(1-2):41-9. doi: 10.1111/j.1758-8111.2012.00038.x. Epub 2012 Apr 24.
 52. ​​Holm JC, Gamborg M, Neland M, Ward L, Gammeltoft S, Heitmann BL, Sørensen TI, Ibsen KK. Longitudinal changes in blood pressure during weight loss and regain of weight in obese boys and girls. J Hypertens. 2012 Feb;30(2):368-74. doi: 10.1097/HJH.0b013e32834e4a87.
 53. ​Fonvig CE, Bille DS, Chabanova E, Nielsen TR, Thomsen HS, Holm JC. Muscle fat content and abdominal adipose tissue distribution investigated by magnetic resonance spectroscopy and imaging in obese children and youths. Pediatr Rep. 2012 Jan 2;4(1):e11. doi: 10.4081/pr.2012.e11. Epub 2012 Jan 9.
 54. ​​L Baker, J-C Holm. Projected Cardiovascular Impact of Obesity in Children and Adolescents: Will Obesity Increase the Cardiovascular Risk of Women to that of Men? Curr Cardiovasc Risk Rep 2012; DOI 10.1007/s12170-012-0230-8.
 55. Holm J-C, Gamborg M, Bille DS, Grønbæk, Ward LC, Faerk J. Chronic Care Treatment of Obese Children and Adolescents. The International Journal of Pediatric Obesity. 2011 Aug;6(3-4):188-96. Epub 2011 May 2.
 56. ​​Grønbæk HN, Holm J-C. Psychological consequences of severe overweight in teenagers. Ugeskr Laeger. 2011 Jun 20;173(25):1785-91. Review.
 57. ​​Bille DS, Banasik K, Justesen JM, Sandholt CH, Sandbæk A, Lauritzen T, Jørgensen T, Witte DR, Holm J-C, Hansen T, Pedersen O. Implications of central obesity-related variants in LYPLAL1, NRXN3, MSRA, and TFAP2B on quantitative metabolic traits in adult Danes. PLoS One. 2011;6(6):e20640. doi: 10.1371/journal.pone.0020640.
 58. ​​Chabanova E, Bille DS, Thisted E, Holm J-C, HS Thomsen. MR spectroscopy of liver in overweight children and adolescents: Investigation of 1H T2 relaxation times at 3T. European Radiology. 2011 March 3. doi:10.1016/j.ejrad.2011.02.017.
 59. ​​Holm J-C, Gamborg M, Bille DS, Grønbæk, Ward LC, Faerk J. Chronic Care Treatment of Obese Children and Adolescents. The International Journal of Pediatric Obesity. 2011 Aug;6(3-4):188-96. Epub 2011 May 2.
 60. Holm J-C, Gamborg M, Ward L, Ibsen KK, Gammeltoft S, Sørensen TI, Heitmann BL. Longitudinal analysis of leptin variation during weight regain after weight loss in obese children. Obes Facts. 2009;2(4):243-8. doi:10.1159/000226619.
 61. ​​Holm J-C, Gamborg M, Kaas-Ibsen K, Gammeltoft S, Ward L, Heitmann BL, Sørensen TI. Time course and determinants of leptin decline during weight loss in obese boys and girls. Int J Pediatr Obes. 2007;2(1):2-10.
 62. ​​Bülow SL, Nir M, Levin EF, Friis B, Thomsen LL, Nielsen JE, Holm J-C, Pedersen TM, Bonde-Hansen MB, Nielsen HE. Prednisolone treatment of respiratory syncytial virus infection. A randomized, controlled trial of 147 children.Ugeskr Laeger. 2000 Nov 20;162(47):6404-8.
 63. ​​Bülow SM, Nir M, Levin E, Friis B, Thomsen LL, Nielsen JE, Holm J-C, Moller T, Bonde-Hansen ME, Nielsen HE. Prednisolone treatment of respiratory syncytial virus infection: a randomized controlled trial of 147 infants. Pediatrics.1999 Dec;104(6):e77.
 64. Sørensen TI, Echwald S, Holm J-C. Leptin in obesity. BMJ. 1996 Oct 19;313(7063):953-4.
 65. ​​Aggestrup S, Holm J-C, Sørensen HR. Does achalasia predispose to cancer of the esophagus?. Ugeskr Laeger. 1994 Jan 31;156(5):637-9.
 66. ​​Aggestrup S, Holm J-C, Sørensen HR. Does achalasia predispose to cancer of the esophagus? Chest. 1992 Oct;102(4):1013-6.

Kontakt

Dr Holm
Kalundborgvej 114

4300 Holbæk​

tlf. +45 61469960

email contact@drholmcourses.com 

​Dr Holm omfatter

Dr Holm
CVR 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR 39247488

Dr Holm App ApS
CVR 38974211